Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Jak zostać uczestnikiem ŚDS Nr 2 w Stalowej Woli

            Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Stalowej Woli jest placówką typu A, B i C. Przeznaczony jest dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Do ośrodka mogą również uczęszczać osoby wykazujące inne  zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

            Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Od początku działalności przyświeca nam cel w postaci organizacji szeroko rozumianego oparcia społecznego, zapobieganie izolacji i dyskryminacji, podnoszenie jakości życia oraz integracja ze społeczeństwem. Prowadzona w Domu praca terapeutyczna ma za zadanie przygotować uczestników do w miarę samodzielnego funkcjonowania w środowisku bez konieczności stosowania instytucjonalnych form opieki całodobowej. Udzielając opieki i wsparcia naszym uczestnikom i ich rodzino w   przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, osiągnięciu przez te osoby jak najpełniejszej samodzielności życiowej w sferze zdrowia  psychicznego i funkcjonowania społecznego.

            W tym celu świadczone usługi są dostosowane do możliwości psychofizycznych uczestników, ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.  ŚDS świadczy następujące usługi w formie zajęć zespołowych i indywidualnych:

 • trening umiejętności społecznych,
 • trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: trening nauki higieny, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,  trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami , z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach , w instytucjach kultury,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich  i kulturalnych,
 •  indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • ndywidualne i grupowe wsparcie socjalne, terapeutyczne i pedagogiczne,, w tym terapię ruchową, zajęcia sportowe (basen, hala sportowa), wycieczki krajoznawcze, rekreację na świeżym powietrzu, spacery, i inne,
 • niezbędną opiekę,
 • pomoc w dostępie  do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i  pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym w dotarciu do instytucji pomocowych i urzędów,
 • wyżywienie w postaci śniadania zapewnionego z środków pochodzących na bieżącą działalność oraz dwudaniowy obiad zapewniony w ramach zadania własnego Gminy jak również posiłki przygotowywane w ramach treningu kulinarnego
 • dowóz na zajęcia i z powrotem do miejsca zamieszkania,
 • aktywizację zawodową, w tym staże zawodowe,
 • terapię zajęciową, biblioterapię, dramoterapię, jako formy przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, itp.
 • wycieczki, wyjścia do muzeum, kina, pizzerii, wyjazdy integracyjne, udział w przeglądach twórczości, spartakiadach osób niepełnosprawnych, konkursach i wiele innych. 

                ŚDS zapewnia oparcie społeczne i pomoc dla uczestników poprzez  posiadanie następujących zasobów i warunków lokalowych:

 • budynek usytuowany jest na osiedlu Hutnik, w niedalekiej odległości od przystanku ZMKS. Teren ośrodka jest ogrodzony. Budynek i otoczenie nie posiadają barier architektonicznych,
 • budynek jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające sprawne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym,
 • ośrodek posiada własny ogród, jako miejsce do wypoczynku, czynnej rekreacji orazrealizacji treningu ogrodniczego,
 • własny środek transportu do przewożenia osób niepełnosprawnych na zajęcia i z powrotem do miejsca zamieszkania,
 • w ośrodku znajdują się następujące pracownie i pomieszczenia: pracownia komputerowa, pracownia artystyczno –pedagogiczna , pracownia rękodzielniczo – rzemieślnicza, pracownia gospodarstwa   domowego, sala aktywności ruchowej, pokój do indywidualnego poradnictwa  psychologicznego pełniący ponadto funkcje pokoju wyciszeń, pokój do poradnictwa socjalnego,  jadalnię oraz inne pomieszczenia pomocnicze,
 • łazienki wyposażone w natrysk oraz toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • niezbędny sprzęt do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących,
 • w sytuacji braku wolnych miejsc, osoba ubiegająca się o przyjęcie może korzystać z zajęć klubowych.

            Aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Stalowej Woli, konieczne jest spełnienie bądź posiadanie przez osobę następujących warunków lub dokumentów:

 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada),
 • pełnoletniość,
 • zaświadczenie lekarskie wydane prze lekarza psychiatrę psychiatry lub lekarza neurologa,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji,
 • zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ŚDS Nr 2 w Stalowej Woli Dyrektorowi. Na tą okoliczność przekazywane są przez Dyrektora bądź upoważnionego pracownika niezbędne informacje o zasadach funkcjonowaniu Domu wraz z przekazaniem druków do wypełnienia (zaświadczenia lekarskie).

            Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Dom Samopomocy Nr 2 Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Stalowej Woli, na pobyt dzienny składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Do skierowania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, zaświadczenia od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ośrodku, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada. Pierwszą decyzję MOPS (który znajduje się na ul, Dmowskiego 1 w Stalowej Woli) wydaje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące konieczny do dokonania przez zespół wspierająco – aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Kolejna decyzja wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata.

            Termin przyjęcia do Domu ustala Dyrektor ŚDS Nr 2 w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem. Wszelkie informacje można  uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: tel. stacjonarny; (15)-844-00-64, tel. komórkowy; 793-862-890 lub pisząc na adres e-mail: sds2stw@wp.pl. Serdecznie zapraszamy także do odwiedzin naszego Ośrodka przy ul. Wańkowicza 72/2  w Stalowej Woli.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny